Stop biobrandstoffen

Biobrandstoffen [BB] schadelijker dan fossiele energie

 

Samenvatting
De productie en subsidiëring van biobrandstoffen kent een groot aantal ernstige bezwaren en nadelen, zowel tov fossiele energie als in nog sterkere mate tov duurzame energie. Biobrandstoffen kunnen daarom niet duurzaam genoemd worden.

 

Subsidiëring ervan moet daarom gestopt worden. Die subsidies kunnen veel beter besteed worden aan duurzame energiebronnen zoals zon, wind, water en aardwarmte.

Hier volgen de vijf belangrijkste bezwaren:

1. Hogere uitstoot BroeiKasGassen [BKG]
2. Voedseltekorten door concurrentei met voedselgewassen
3. Zeer hoog waterverbruik
4. Zeer laag rendement: lager dan 0,5%, tegen 20%-95% bij zonenergie
5. Zeer duur, hoge subsidies

Belangrijkste bezwaren
1.De uitstoot van Broeikasgassen [BKG] door het gebruik van biobrandstofen is zelfs groter dan van fossiele energie!
Momenteel en in de toekomst is alle landbouwgrond nodig voor de voedselproductie. Voor het verbouwen van biobrandstoffen is dus extra grond nodig, kortom er moeten bossen voor worden gekapt. Dat veroorzaakt de uitstoot van 2 tot 20 maal zo veel broeikasgassen als de op die grond geproduceerde biobrandstofgewassen opleveren aan minder uitstoot van BKG door bespaarde fossiele energie.

2. Daarnaast veroorzaakt het grootschalige gebruik van BB een groot tekort aan landbouwgrond en dus grote voedseltekorten.Voor volledige vervanging van benzie en diesel door biobrandstoffen i bijv. de VS zou een grondoppervlak nodig zijn van ruim twee maal het totale landbouwareaal in de VS!! [Zie IHT 250610, Studie van Jan F. Kreiger, Uiniv. Colorado, 2009].

3. De verbouw van gewassen voor de productie van biobrandstoffen, zoals mais in de VS en suikerriet in Brazilië, vergt enorme hoeveelheden water voor irrigatie, evenals de productie van BB uit die gewassen [ethanol- en biodieselfabrieken]. Voor elke liter ethanol is 10-324 liet water nodig, volgens een GAO [VS Rekenkamer] rapport uit 2009.

4. Het rendement van de productie van BB uit planten is uiterst laag. Planten zetten netto maar een half procent [0,5 %] van de ontvangen zonne-energie om in plantenmassa. Daar moet de energie die nodig is voor verbouw, vervoer en raffinage nog van worden afgetrokken..Het rendement van duurzame energie ligt vele malen hoger, tot 200 maal zo hoog.

5. Hoge kosten
Aan onderzoek, verbouw van BB, proeffabrieken en grootschalige fabrieken worden jaarlijks vele miljarden subsidie besteed.
Alleen al in de VS ging van 2005-2010 meer dan $22 miljard subsidie naar de productie van BB [ethanol en biodiesel]. Tot 2015 is nogeens $31 miljard nodig..

 

Konklusies

1. Productie en subsidiëring van biobrandstoffen moet worden gestopt

2. Die subsidies moeten naar echte duurzame energie [zon, wind, waterkracht en aardwarmte].
3. Het rendement van omzetting van zonnestraling in warmte en stroom is velemalen hoger dan bij biobrandstoffen het geval is.

Momenteel ligt het rendement van zonnecollectoren [omzetting van zonnestraling in warmte] op 95% en van zonnepanelen [omzetting van zonnestralen in electriciteit] al op 15-20%, wat in de toekomst nog zal toenemen tot 40%. Dat is minimaal een 200 tot 40 maal zo hoog rendement als van biobrandstof!
Bovendien gaat er bij de omzetting van zonnestralen in warmte en stroom geen landbouwgrond of natuur verloren, is er geen water voor nodig en worden er geen BKG geproduceerd.