Wind

Windenergie groeit stormachtig ondanks het IEA
Dit artikel gaat over de enorme groei van windenergie de laatste decennia en de prognoses voor de toekomst. Ook komt de kwalijke rol van het International Energy Agency [IEA] bij de prognoses en adviezen voor het energiebeleid van de Westerse landen aan de orde. Het IEA is door die landen opgericht om hen te adviseren over hun energie beleid.
Als voorbeeld dienen hun te lage prognoses over de ontwikkeling van windenergie en hun adviezen om meer kolen- en kerncentrales te bouwen. Het IEA onderschat consequent het potentieel van energie uit wind, zon en waterkracht, terwijl het de toepassing van olie, steenkool en kernenergie als 'onvervangbare' energiebronnen promoot. Daardoor blokkeert het de opkomst van duurzame energie.

Tabel IIEA prognoses voor windenergie mondiaal, in GW [1 GW=1000MW]
Uit        Voor 2010    Voor 2020    Voor 2030    
1998                              47,4             
2002          33                57                 71            
2004          66              115               145   
2006          68              150               217    
2008                            183               232

Tabel II
Ontwikkeling mondiaal windvermogen [GW]
           Feitelijk Groei/jaar    Prognose
             GWEC*                   EWEA*    EWG*
1980        0,01                                   +20%/jaar
1995        5
2000      17
2004      48
2005      59         11
2006      74         15
2007      94         20
2008     123        29
2009     158        35   
2010     190
2020                                   700          650            
2030                                  4000        7500

Het blijkt dat het IEA er stelselmatig ver naast zit. Hun prognose uit 1998 voor 2020 [47,4 GW] zat er liefst 16 jaar naast: eind 2004 stond er al 48 GW windvermogen. Hun prognose uit 2006 voor 2020 bedroeg 150 GW, wat al in 2009 werd overtroffen, 11 jaar eerder. Erger is, dat hun nieuwste prognoses voor windenergie voor 2020 en 2030 opnieuw veel te laag zijn, met groeicijfers van 7% per jaar. In werkelijkheid was de groei het afgelopen decennium meer dan 25% per jaar! Kernenergie daarentegen groeide de afgelopen 15 jaar met minder dan 1% per jaar. Omdat er elk jaar meer bedrijven en landen bijkomen, die windturbines produceren en plaatsen, zal deze groei de komende 2 decennia nauwelijks afnemen. Meer dan 80 landen benutten nu windenergie commercieel. Indien het windvermogen tot 2030 met 20% per jaar zou groeien, dan zou het op liefst 6500 GW uitkomen!
China
heeft zich in 4 jaar ontwikkeld tot de grootste producent van windturbines ter wereld. Elk jaar verdubbelde daar de productie van windturbines. [Tabel 3]. Landen als Brazilië, Canada, India, Mexico en Rusland en vele andere [kust]landen zijn sterk in opkomst. De Europese Unie [EU] heeft nu nog het grootste windvermogen: 75 GW eind 2009.

2009: Meer nieuw windvermogen dan kolen en gas
In 2009 werd er in EU voor de 2e maal meer windvermogen geplaatst dan enig ander stroomvermogen: ruim 10 GW, tegen 6,6 GW gasgestookte centrales! Er werden meer kolen- en kernvermogen gesloten dan in gebruik genomen, resp. 800 MW en 954 MW minder.
61% van het nieuwe vermogen bestond uit duurzame energie, oa 4200 MW zon PV!
Begin 2010 kondigde Engeland aan om in 2020 32 GW aan windturbines op zee te installeren, die gemiddeld ruim 25% van alle stroom zullen produceren. Er staat nu minder dan 1 GW!

Geen reservevermogen nodig
Via hoogspanningsleidingen naar Zweden, Noorwegen, Duitsland, Denemarken, Nederland, België en Frankrijk kan een overschot aan windstroom altijd elders gebruikt worden, oa om water naar Noorse stuwmeren omhoog te pompen. Bij weinig of geen wind kan die extra waterkracht uit oa Noorwegen ingezet worden.Omdat er geen reservevermogen nodig is, is windenergie een stuk goedkoper dan tegenstanders verwachtten.

Tabel 3

Windenergie in China
Jaar        GW
2006          3
2007          6
2008        13,3
2009         26
2020        100  [lage prognose]

Stormachtige groei – kolencentrales uit de markt geduwd
Niet alleen schat het IEA stelselmatig de groeicijfers van windenergie 5 tot 10 keer te laag, ook adviseren ze de bouw van meer kolen- en kerncentrales. Een aantal landen volgen die adviezen op, waardoor de groei van windenergie wordt geremd. De groei van windenergie blijkt in landen met plannen voor kolen- of kerncentrales veel lager te zijn dan in landen zonder kernenergie of waar ze gesloten worden.
Uit recente studies, oa van de Energy Watch Group [EWG] en het GWEC*, blijkt dat het marktaandeel van nieuwe kolen- en kerncentrales tussen 2020 en 2025 terugloopt tot minder dan 10%. De rest bestaat uit nieuwe windturbines, waterkracht en zonne-energie.
In 2025 zal het aandeel van windenergie in de totale stroomproductie al 44% kunnen zijn, even veel als alle kolen- en kerncentrales samen. Tussen 2030 en 2050 zal windenergie 90% van alle stroom kunnen produceren.
Het is nu al zeker dat de jongste prognoses voor 2020 weer te laag zijn.

Voordelen windenergie
Windenergie heeft vele voordelen boven kolen- en kerncentrales:
.Geen uitstoot broeikasgassen of andere vervuilende stoffen
.Geen productie giftig afval, zoals bij kernenergie
.Er is geen koelwater nodig, een groot voordeel in droge zomers
.Goedkoop, door de stijgende olieprijzen
.Prijs is stabiel en voorspelbaar en daalt alleen maar
.Wind is gratis en overal aanwezig
.Wind raakt nooit uitgeput, in tegenstelling met olie, gas en kolen
.Toevoer kan niet stilgelegd worden, wat met olie, gas en kolen wel kan
,Snelle bouwtijd: een windpark kan er in 1 jaar staan, tegen een bouwtijd van 5 – 10 jaar voor kolen- en kerncentrales
.Jonge technologie, snelle innovatie
.Veel werkgelegenheid, 2 maal zo veel als bij niet duurzame energie
.Minder afhankelijk van energie invoer, politiek zeer belangrijk.

Als nadelen kunnen genoemd worden dat vogels zich doodvliegen tegen de wieken, horizonvervuiling en geluidshinder. Voor off-shore installaties moet er voor gezorgd worden dat ze niet op vogeltrek routes komen te staan. Vissen en dolfijnen kunnen last hebben van de trillingen die de windturbines op zee veroorzaken. Er wordt gezocht naar manieren om deze trillingen te dempen. Voor onderzoek naar de natuur en milieu effecten worden ook dierproeven gedaan.

Betrouwbare, constante stroomproductie
Tegenstanders beweren nog steeds dat er voor elke GW aan windturbines een even groot reservevermogen moet worden gebouwd, wat de kosten [te] hoog zou maken. Niets is minder waar. In de EU staat 100 GW aan waterkracht vermogen, die als reservevermogen kan dienen, zgn. pumped storage. Die twee, wind en water, vormen een ideale combinatie: als er veel windenergie is, wordt water omhoog gepompt, als er te weinig is, laat men het water door turbines weer naar beneden lopen. Een andere mogelijkheid is het verbinden van windturbineparken met elkaar via het hoogspanningsnet. Overschotten in het ene land kunnen voorzien in tekorten in het andere land. Opslag van windenergie is zo niet nodig, evenmin als reservevermogen. Dit maakt een groot aandeel van windenergie realistisch en ook goedkoper.

2040: alle kolen- en kerncentrales dicht
Rond 2040 zal alle elektriciteit uit duurzame energie kunnen komen.[1]. De mondiale uitstoot van CO2 zal daardoor 40% lager zijn, wat essentieel is om het klimaat nog te kunnen redden. Alle kolen- en kerncentrales kunnen dan gesloten worden!

*GW = GigaWatt = 1000 Megawatt = 1 miljoen KiloWatt
*EWEA=European Wind Energy Association
*EWG=Energy Watch Group
*GWEC=Global Wind Energy Commission
*EER=Emerging Energy Research

[1] Scientific American, november 2009

www.energywatchgroup.org

www.ewea.org
www.wwea.org
www.ieawind.org
www.windvogel.org
www.windpowerworks.net

4 februari 2010