Natuur en milieu

MILIEU
Het milieu staat wereldwijd onder enorme druk.
Al sinds 1980 teren we in op het miliieukapitaal. De mondiale voetafdruk is gemiddeld bijna 2 maal zo groot als de wereld kan opbrengen en blijft toenemen. Ondanks de aanwezigheid van voldoende technologie om vervuiling van het milieu te voorkomen en nieuwe uitgangspunten als cradle to cradle bij de productie van alles wat mensen verbruiken, neemt de milieuvervuiling toe. Enerzijds door de voortgaande economische groei, anderszijds door verplaatsing van productie naar landen waar minder strenge normen gelden.   

Er zijn vele negatieve factoren, die samen een verwoestende invloed hebben. De drijvende kracht hierachter is de economische groei en de zucht naar steeds meer materiële welvaart.
De voornaamste factoren zijn:
-Intensieve landbouw,  met name de bio-industrie
-Ontbossing, vooral voor productie van veevoer
-Grondstofwinning
-Industrialisering
-Urbanisering
-Verkeer

De gevolgen hiervan zijn samen desastreus voor het milieu, zoals:
1. overbemesting    2. vervuiling
3. verzuring             4. vergiftiging
5. schaalvergroting  6. versnippering
7. vervlakking          8. opwarming
9. verdroging           10.stankoverlast
11.geluidsoverlast   12.overbelichting
13.monocultuur: natuurwoestijnen

In een ander artikel: Achteruitgang van het milieu, worden deze punten kort besproken.