Biodiversiteit Intro

Biodiversteit

Dit is de rijkdom aan levende wezens [planten, dieren, schimmels en micro-organismen]. Behoud van biodiversiteit is niet alleen belangrijk voor de levende wezens zelf. Het is ook van groot belang om verschraling van de bodem tegen te gaan, tegen erosie, voor schoon water, schone lucht, voor klimaatregulatie, als bron van medicijnen,voedselgewassen en grondstoffen, zoals hout. Door overbevissing neemt de visvangst af, door overbegrazing vermindert de bodemvruchtbaarheid of verandert de grond in steppe of woestijn.

De biodiversiteit loopt hard achteruit.
Van 1910 tot 2010 zijn er ca 250.000 soorten uitgestorven. Dieren en planten sterven nu 50 tot 500 keer zo snel uit als voordat de mens bestond. Het tempo neemt toe: nu sterven er 3000 tot 30.000 soorten per jaar uit. 50% van de ongewervelde dieren, 40% van de vissen, 30% van de amfibiën, 20% van de zoogdieren en 12% van de vogels dreigt uit te sterven.

Doelen uit 1992 niet gehaald

In 1992 zijn er door alle landen in Rio de Janeiro doelen afgesproken voor 2010, die niet gehaald zijn. Het waren meer politieke statements, dan serieuze afspraken. Er werd niet vastgesteld hoe de doelen moesten worden bereikt. Het voornaamste doel was om in 2010 de snelle achteruitgang van de biodiversiteit signifikant terug te dringen. Het tegendeel is helaas het geval. De oorzaak is duidelijk: menseliijke activiteiten, variërend van vernietiging en versnippering van biotoop [vooral door ontbossing], vervuiling, intensieve landbouw, overbemesting, overbevissing, legale en illegale jacht, klimaatverandering.