ANBI gegevens van Stichting Zonnewijzer Groningen

Vragen over de Stichting kunnen naar:
stichtingzonnewijzer-at-gmail.com

Financieel jaarverslag 2023
Het jaarverslag over 2023 is in maart 2024 vastgesteld door het bestuur, zie onderstaande link. 

Jaarverslag SZG 2023

Jaarverslag SZG 2022

SZG Jaarverslag 2021

SZG jaarverslag 2020

Jaarverslag_2019_SZG

 

Stichting ZonneWijzer Groningen is een ANBI
[Algemeen Nut Beogende Instelling]
De ANBI gegevens:

• De naam van de instelling
Stichting ZonneWijzer Groningen
Stichting ZonneWijzer Groningen onderhoudt een website onder de naam Leefbare Wereld en onderneemt activiteiten onder deze naam.

• Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer
816224146

• Het postadres van de instelling
Groot Tegeler 3, 7535 EB te Enschede
Statutair zetel te Groningen

• Een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI
Stichting ZonneWijzer Groningen heeft ten doel:
a. de bevordering in de ruimste zin van een duurzame, ekologische samenleving, met name op het gebied van een duurzame energievoorziening.
b. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daaraan in de ruimste zin bevordelijk kan zijn.
c. het aktief benaderen van partikulieren, bedrijven en de non-profit sektor om hen te wijzen op de mogelijkheden van zonnestroom en energiebesparing.
d.De stichtingheeft niet ten doel het maken van winst.

• De hoofdlijnen van het beleidsplan
Het werk dat de instelling doet
a. voorlichting, lezingen, adviezen, informatievoorziening, samenwerking, lobbywerk, en workshops. Bevorderen van natuur en biologische en plantaardige land- en tuinbouw. Indien nodig, het financieel veiligstellen van dergelijke gronden. Via de website leefbarewereld.nl het gedachtengoed van de stichting uitdragen.
b. alle daartoe dienstige kennis te verzamelen en te fungeren als kenniscentrum.

• De manier waarop de instelling geld werft
De inkomsten van Stichting ZonneWijzer Groningen komen voort uit: subsidies, donaties, giften, schenkingen, erfstellingen en legaten en andere verkrijgingen en baten, bijvoorbeeld door crowdfunding.

• Het beheer van het vermogen van de instelling
De stichting had tot eind 2019 uitsluitend bezit in de vorm van grondbezit. Dit betrof 1/3 [0,63 ha] deel van een perceel landbouwgrond van ca. 1,89 ha in Drenthe. Dit perceel is in 2006 uit een schenking door de stichting aangekocht. 

• De besteding van het vermogen van de instelling
De stichting heeft momenteel alleen vermogen in de vorm van land en beschikt
niet over contanten. Het beheer van het vermogen staat uitsluitend ter beschikking voor de doelen van de stichting.

• De functie en namen van de bestuurders
- Witte, Franciscus, Maria; algemeen bestuurslid
- Van der Werff, Rienk, Bouke; algemeen bestuurslid
- Oude Lohuis, Jozef Andreas; algemeen bestuurslid
- Van der Heide, Corine; algemeen bestuurslid

• Het beloningsbeleid
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Ze hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Gedurende het bestaan van de stichting hebben de bestuurders hier geen gebruik van gemaakt.

• Een overzicht van de jaren tot 2020
In 2018 en 2019 is er op bescheiden niveau beheer uitgevoerd zonder dat er onomkeerbare keuzes voor verdere activiteiten en bestemming van het perceel grond in Grolloo zijn gemaakt. Er is incidenteel door vrijwilligers onderhoud gepleegd aan de bomen langs het schouwpad. In oktober 2019 is Joop Boer overleden. Eind 2020 is de stichting eigenaar geworden van de Droomgaard.
Het bestuur van de stichting ziet het als een passende opgave om bij te dragen aan het duurzaam beheer van de grond die in haar bezit is, binnen de doelstellingen van de stichting en aansluitend bij het gedachtengoed van Joop Boer. Zij is daar ook aan gebonden door de acceptatie van de voorwaarden verbonden aan het legaat.